Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Keurslager Elektronisch Spaarsysteem

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die de Keurslager verleent aan consumenten die gebruik maken van het Keurslager Elektronisch Spaarsysteem (KES).

Met behulp van het KES kunnen consumenten bij hun aankopen bij de Keurslager verzilverbare elektronische
punten sparen. Het KES wordt beheerd door de Stichting Beheer Keurslagerspaarsysteem (SBK).

Artikel 2 – Toepassing algemene voorwaarden

De consument die gebruik maakt van het KES verklaart zich na uitreiking van deze algemene voorwaarden
bekend met de inhoud en akkoord met de toepassing hiervan.

Artikel 3 – Deelname

Een consument kan deelnemen aan het KES door invulling en ondertekening van het door een aan het
KES deelnemende Keurslager verschafte inschrijfformulier en door afgifte hiervan
aan dezelfde of aan een andere aan het KES deelnemende Keurslager.

Artikel 4 – Spaarkaart

Deelname aan het KES is alleen mogelijk met een specifiek ten behoeve van het KES vervaardigde spaarkaart, waarop elektronische punten gespaard kunnen worden. De consument kan deze spaarkaart verkrijgen door betaling van een niet terugvorderbaar bedrag aan de Keurslager. In geval van verlies van de spaarkaart kunnen de reeds gespaarde punten worden overgezet op een nieuwe door de consument aan te schaffen spaarkaart.

Artikel 5 – Verzilvering elektronische punten

De elektronische punten die consumenten in het kader van het KES sparen kunnen bij iedere Keurslager die deelneemt aan het KES worden verzilverd tegen geschenken, het bedrag van aankopen in de winkel of een bedrag in contanten. De spaarkaart die wordt verzilverd in ruil voor contanten dient een minimum van 125 punten te bevatten of een veelvoud daarvan. Het in ruil hiervoor te verkrijgen bedrag wordt in de winkel van de Keurslager bekend gemaakt. De spaarkaarten die worden verzilverd in ruil voor geschenken of aankopen in de winkel dienen het benodigde aantal punten voor het betreffende geschenk of de aankoop te bevatten. Dit wordt eveneens in de winkel van de Keurslager nader bekend gemaakt. Het aanbod van geschenken is onder voorbehoud van beschikbaarheid en kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, evenals het bedrag in contanten dat een consument verkrijgt bij verzilvering van een spaarkaart bevattende voornoemd aantal minimum punten.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

SBK, noch de participerende Keurslagers aan het KES aanvaarden enige aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de spaarkaart. Het risico hiervoor berust volledig bij de deelnemende consument aan het KES.

Artikel 7 – Wijzigingen KES

SBK is gerechtigd het KES geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Deze wijzigingen zullen namens SBK tijdig en duidelijk bekend worden gemaakt aan de consument in de winkel van de Keurslager.

Artikel 8 – Beëindiging KES

SBK is gerechtigd het KES te beëindigen. Indien SBK het KES beëindigt, zal hiervan drie maanden voor beëindiging in de winkel van de Keurslager mededeling worden gedaan aan de consument, tenzij bijzondere omstandigheden een kortere aankondigingstermijn noodzakelijk maken.

Elektronische punten kunnen gedurende een periode van drie maanden na de aankondiging van de beëindiging van het KES verzilverd worden.

Artikel 9 – Inlichtingen

De consument kan telefonische inlichtingen met betrekking tot het KES verkrijgen bij de speciaal daarvoor ingerichte helpdesk. Deze helpdesk is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer (033) 494 54 22.

Artikel 10 – Correspondentie

Correspondentie verband houdende met het KES, alsmede adreswijzigingen, dienen te worden gericht ter attentie van SBK, Postbus 185, 3830 AD Leusden, onder vermelding van ‘Keurslager Elektronisch Spaarsysteem’.

Artikel 11 – Persoonsgegevens

De gegevens die door de consument aan SBK in het kader van deelname aan het KES worden verschaft, worden opgenomen in een geautomatiseerd databestand. Dit bestand is een persoonsregistratie in de zin van de huidige Wet Persoons-registratie en elke verwerking die met de daarin opgeslagen persoonsgegevens wordt uitgevoerd is onderworpen aan de bepalingen van de (toekomstige) Wet Bescherming Persoonsgegevens. Namens SBK zal worden zorggedragen voor aanmelding van het databestand bij de Registratiekamer/het College bescherming Persoonsgegevens. Het doel van de registratie van het databestand is het kunnen reconstrueren van het elektronisch puntensaldo bij verlies, diefstal of defect van de spaarkaart en het kunnen toezenden van informatie over producten en diensten van de Keurslager aan de consument.

Artikel 12 – Geschil over toegekende punten

Het aantal toegekende elektronische punten is tijdens de aankoop door een consument van een product uit de winkel van de Keurslager af te lezen van de bij het KES gebruikte terminal. Klachten over het aantal toegekende (of bij verzilvering afgeboekte) elektronische punten kunnen telefonisch worden gemeld bij de in artikel 9 genoemde helpdesk. Een medewerker van de helpdesk zal de consument melden of het aantal toegekende punten correct was en zo niet, welk aantal punten daarvoor in de plaats treedt. Betreffende medewerker baseert zich daarbij op het namens SBK beheerde geautomatiseerde puntenbestand, dat in deze bindend is.

Artikel 13 – Bestellingen cadeaugids/cadeaushop

De prijzen worden vermeld in spaarpunten. Alle prijzen in de gids en op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

De levertijd van de artikelen is twee weken (mits op voorraad). De bestelling wordt afgeleverd bij de Keurslager en we rekenen geen bezorgkosten. 

Artikel 14 – Toepasselijk recht

Op de Diensten die namens SBK door de Keurslager in het kader van het KES worden aangeboden aan de consument is Nederlands recht van toepassing.

 

Keurslager Zegelboekjes
Sinds 2001 worden er geen zegelboekjes en Keurslager spaarzegels uitgegeven. Heb je nog zegelboekjes in je bezit? Deze zijn nog tot en met 31 december 2021 te verzilveren, daarna vervalt de geldigheid en waarde van de zegels.